Domov
[ Tlacit ] Domov :: Otvorené semináre :: Manažérská akadémia - Dynergetic® Managerial Academy
Vedenie a riadenie podriadených

Pre koho je určený náš program?

Je určený manažérom a riadiacim pracovníkom, ktorí chcú rozvíjať potenciál svojho tímu.

Ako efektívne motivovať a komunikovať s podriadenými?

Ako pokarhať a naopak pochváliť?

Čo je to manažérska opica?

Ako povedať podriadenému “NIE“ bez straty motivácie?

Čo získajú účastníci programu?
schopnosť lepšie prezentovať svoje myšlienky,

lepšiu orientáciu v cieľoch a hodnotách svojich podriadených,

lepšiu komunikáciu smerom k podriadeným a naučia sa základom tímovej spolupráce,

budú schopní lepšie si stanovovať svoje ciele a byť proaktívny v komunikácii,

poznajú svoje silné stránky ako aj miesta pre zlepšenie.

Aké sú hlavné oblasti a ktoré zručnosti budú účastníci programu rozvíjať?

Role a dôležitosť manažéra. Čo sa od neho očakáva? Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať? Interaktívna diskusia s výsledným záverom pre skupinu.

Nácvik jednania a rozhovorov s podriadenými. Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách.

Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?

Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.

Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu?

Ako priznať svoj omyl podriadeným?

Motivačná raketa. Čo je motivácia, čo stimulácia, ako zistiť motivačné faktory u svojich podriadených?

Komunikačné nástroje pre manažéra, základné pravidlá komunikácie, ako ich využívať pre rozvoj a riadenie svojich podriadených?

Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?

Príprava a realizácia pokarhania. Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?

Kontrola, jej fungovanie a dopad.

Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu (pokarhanie) spätnú väzbu a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s elicopter View?

Hodnotiace rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.

Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov.
   Vedenie a riadenie podriadenýchPodstranka
Factsheet

Seminar
Vedenie a riadenie podriadených

Datum
23.-24. máj 2013

Miesto
Školiace stredisko Dynargie, Senec, SNP 26

Trvanie
2 dni

Čas
9:00 - 17:00

Cena
222,- Eur + DPH

Enrolment Form