Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Naučíme vás
  • ako komunikovať s podriadenými a “predávať” im nepopulárne rozhodnutia bez straty ich motivácie;
  • ako identifikovať svoj preferovaný štýl riadenia, ako ho vedome používať, prípadne vo vhodných situáciách modifikovať;
  • ako poskytovať podriadeným spätnú väzbu;
  • ako riešiť konfliktné situácie;
  • ako efektívne viesť porady tak, aby ste nestrácali čas, nachádzali riešenia a využili potenciál skupiny;
  • ako si naplánovať čas a určiť priority;
  • ako prezentovať seba a svoju osobu na verejnosti a cítiť sa pri tom “vo svojej koži”;
  • a mnohé iné užitočné a v praxi jednoducho použiteľné zručnosti.
Séria seminárov  je koncipovaná tak, že dokážeme obsahovo rozšíriť a tematicky špecifikovať podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Podľa záujmu našich klientov môžeme  rozšíriť o moduly, ktoré budú podrobnejšie pojednávať o riešení konfliktov na pracovisku, asertívnom správaní, schopnosti presvedčiť a ovplyvňovať druhých v ich rozhodnutiach.

Vhodné využitie jednotlivých situačných štýlov riadenia v procese koučovania:
- direktívny štýl
- inštruktážny  štýl
- participatívny štýl
- delegujúci  štýl
Aké nástroje podporujú efektívne koučovanie?   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených