Domov
[ Tlacit ] Domov :: Naše aktivity :: Dynargie programy
Vedenie a riadenie podriadených

Cieľom Programu je takisto prehĺbiť zručnosti manažérskej komunikácie s podriadeným a zameranie sa na spätnú väzbu a pokarhanie, ktoré vedú podriadeného k rozvoju samého seba a pôsobia ako motivačný nástroj. Vedúci tímov si osvoja štruktúru efektívneho hodnotiaceho rozhovoru ako odrazového mostíka pre rast schopností a dosahovanie zlepšenia u podriadených. Program je zameraný na praktické, interaktívne prípadové štúdie a situácie z prostredia vašej spoločnosti .

Na základe našich skúseností z podobných projektov navrhujeme predbežne tieto oblasti obsahu školenia:

•Role a dôležitosť manažéra. Čo sa od neho očakáva? Aké vlastnosti by úspešný manažér mal mať? Interaktívna diskusia s výsledným záverom pre skupinu.
•Nácvik jednania a rozhovorov s podriadenými. Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného. Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách.
•Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?
•Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.
•Umenie povedať „nie“. Ako nepristúpiť na požiadavku podriadeného a zamietnuť ju tak, aby sme napriek tomu udržali jeho motiváciu.
•Ako priznať svoj omyl podriadeným?
•Komunikačné nástroje pre manažéra, základné pravidlá komunikácie, ako ich využívať pre rozvoj a riadenie svojich podriadených?
•Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?
•Príprava a realizácia pokarhania. Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?
•Kontrola, jej fungovanie a dopad.
•Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu spätnú väzbu (pokarhanie) a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s Helicopter View.
•Hodnotiace rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.
•Plán osobného zlepšenia a uplatnenie poznatkov.


   Dynargie programyPodstranka
Strategický management

Komunikácia a tímová spolupráca

Manažérsky tréning

Sebariadenie

Obchodný tréning

Leadership a rozvoj manažérskych zručnosti

Time Management

Prezentačné zručnosti a umenie presvedčiť

Vyjednávanie

Vedenie a riadenie podriadených