Domov
[ Tlacit ] Domov
Naše aktivity

Naše aktivity

Metodológia

 • Interaktívne tréningy so zameraním na praktické precvičovanie daných tém a praktické cvičenia (zhruba 2/3 času trvania tréningu). Dôraz sa kladie aj na diskusiu a teoretickú bázu (asi 1/3 času trvania tréningu).
 • Praktickému precvičovaniu jednotlivými účastníkmi predchádza oboznámenie sa s teóriou a odhalenie výsledkov alebo predstavenie štruktúrovanej (doporučovanej) formy.  
 • Každý účastník má možnosť niekoľkokrát v priebehu dňa vystúpiť. Vzhľadom na vysokú  interaktivitu tréningu, Dynargie doporučuje počet účastníkov v jednej skupine v počte max. 10 – 12 ľudí (pre manažérske zručnosti, prezentačné zručnosti) a v počte max.  8 – 10 v prípade tréningu predajcov a koučov. Individuálny počet účastníkov v prípade koučingu a individuálnych konzultácií.
 • Po každom výkone účastník dostáva spätnú väzbu od kolegov a trénera buď formou slovnej spätnej väzby alebo v kombinácii s video a audio spätnou väzbou.
 • Vytvorenie prostredia spolupráce a tímového ducha tak, aby sa účastníci otvorili a dôverovali trénerovi a skupine. Prostredia, kde je možné precvičovať jednotlivé kroky, robiť chyby a následne je možn
 • osť ich opraviť.
 • Variabilita aktivít a rôznorodosť materiálov.
 • Tréning kladie na účastníkov nároky, najmä na zmenu na základe spätnej väzby a osvojenie si správnych návykov priamo v priebehu tréningu.
 • Každý účastník si po každom bloku v priebehu dňa stanovuje vlastné ciele vo forme Osobného listu zlepšenia.
 • Materiály a metodológia Dynargie sú neustále zlepšované a aktualizované podľa najnovších poznatkov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Hodnotenie výkonu

Cieľom tejto časti projektu je zabezpečenie skutočnej návratnosti vložených investícii  v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte. Navrhujeme priebežné meranie v štyroch oblastiach.

a)  Meranie spokojnosti účastníkov:
 • hodnotiaci dotazník po každom realizovanom tréningu
 • dotazník po ukončení projektu
b)  Meranie zmeny úrovne znalostí:
 • dotazník resp. analýza pred a po projekte pre všetkých účastníkov resp. vybranú  skupinu
 • komentár lektora na priebeh tréningu v jednotlivých skupinách
 • výsledky tímovej práce v priebehu tréningu
c)  Meranie zmeny správania účastníkov na pracovisku:
 • konkrétne zmeny správania účastníkov na základe osvojených poznatkov aplikovaných v praxi
 • štruktúrované rozhovory s nadriadenými a s kolegami
d) Meranie konkrétnych ambicióznych cieľov:
 • každý účastník si stanoví merateľný cieľ na základe individuálnych potrieb, ktoré vyplývajú z tréningu. Podľa charakteru cieľa budú vyhodnotené priamym nadriadeným. Ciele môžu byť krátkodobé, strednodobé resp. dlhodobé.

Výstupom všetkých úrovní je štrukturovaná správa, ktorá obsahuje vstupné dáta, metódu spracovania, výstup, komentár konzultanta a následné odporúčania.

System šitý na mieru
Dynargie programy
Standard training programs developed and tested by Dynargie in order to meet the challenges of each professional and / or teams in behavioural area.